Uredba o utvrdjivanju plana smanjivanja ambalaznog otpada

8.08.2010.
UREDBU O UTVRĐIVANjU PLANA SMANjENjA AMBALAŽNOG OTPADA ZA PERIOD OD 2010. DO 2014. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Plan smanjenja ambalažnog otpada za period od 2010. do 2014. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavi deo.

Član 2.

Planom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se nacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, koji se odnose na sakupljanje ambalaže i ambalažnog otpada, ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada.

Član 3.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.